Εκπαίδευση Προσωπικού μέσω ΛΑΕΚ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%)

Αξιότιμοι κύριοι,

Όπως γνωρίζετε η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης αποτελεί επένδυση στο σπουδαιότερο κεφάλαιό της. Ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, η εκπαίδευση του προσωπικού με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης, αλλά και την ικανοποίηση που παρέχεται στον εργαζόμενο από την απόκτηση νέων γνώσεων, καθίσταται επιτακτική ανάγκη. Πόσο μάλλον όταν η εκπαίδευση αυτή μπορεί να γίνει μέσω της αξιοποίησης του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) του ΟΑΕΔ.

Τα κυριότερα σημεία του προγράμματος είναι:

I. – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου Τομέα με το προσωπικό τους ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται τουλάχιστον σε έναν Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ
 • Καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν
 • Μη χρηματοδότηση της επιχείρησης από άλλο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. για τους εργαζόμενους που πρόκειται να καταρτιστούν
 • Μη συμμετοχή της επιχείρησης σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις

II. – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: έως και την 20η Δεκεμβρίου

ΙΙΙ. – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ένας εργαζόμενος δύναται να παρακολουθήσει μέχρι δύο (2) προγράμματα κατάρτισης και μέχρι 100 ώρες συνολικά.
 2. Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) ανά καταρτιζόμενο είναι για τα μεν προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται μέσω εκπαιδευτικού φορέα ή με εξωτερικούς εκπαιδευτές έως € 33, για τα δε προγράμματα που υλοποιούνται με εσωτερικούς εκπαιδευτές διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των καταρτιζομένων από € 14 έως € 33. Για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, η καταβολή ωριαίας αμοιβής στους καταρτιζόμενους και τη γραμματεία είναι υποχρεωτική και ορίζεται στα € 5 ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων.

ΙV. – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να υλοποιούνται είτε από τις επιχειρήσεις σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, είτε να ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς φορείς.
 2. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να είναι εξ ολοκλήρου θεωρητικό, ή θεωρητικό και πρακτικό μαζί. Το θεωρητικό μέρος του προγράμματος πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον το 70% του συνόλου των ωρών κατάρτισης.
 3. Η ημερήσια κατάρτιση μπορεί να διεξαχθεί από τις 08.00 έως τις 22:00, πλην Κυριακών και επισήμων αργιών.

V. – ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 0,45%

 1. Ωριαία αποζημίωση καταρτιζομένων, εσωτερικών εκπαιδευτών και γραμματειακής υποστήριξης
 2. Παραστατικά κόστους εξωτερικών εκπαιδευτών η φορέα κατάρτισης
 3. Παραστατικά δαπανών που αφορούν το πρόγραμμα: έξοδα διατροφής, διαμονής και μετακίνησης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
  Παραστατικά γενικών εξόδων: δαπάνες για φωτοτυπίες, εκτυπώσεις, υλικά κατάρτισης, μίσθωση αιθουσών διδασκαλίας κ.λπ. ως το 15% του συνόλου των δαπανών της κατάρτισης.

Σημείωση: Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση δεν λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση.

Η Quality Path μετά τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών σας αναγκών, μπορεί να σας προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα που θα καλύπτουν τις ανάγκες σας αυτές, σε ένα εύρος θεματικών πεδίων και με το μεγαλύτερο όφελος για την επιχείρησή σας σε σχέση με το κόστος.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι συνεργάτες μας μπορούν να καλύψουν θέματα:

 • Ποιότητας
 • Υγιεινής και ασφάλεια τροφίμων
 • Λειτουργίες ξενοδοχείου
 • Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας

Σε κάθε περίπτωση, μαζί θα οργανώσουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καλύπτει τις δικές σας ανάγκες. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας !

Και να θυμάστε ότι τα χρήματα του ΛΑΕΚ τα έχετε ήδη καταβάλλει στον ΟΑΕΔ μέσω των εργοδοτικών εισφορών. Γιατί να μην τα αξιοποιήστε και να τα χάσετε;

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Κος Ζαροδήμος Δημήτριος τηλ. 6973 663039