Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου – Μετρήσεις – Δειγματοληψίες

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΜΕΕΚ)

Η Μελέτη Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) μιας επιχείρησης έρχεται να καλύψει τόσο τη νομική υποχρέωση της επιχείρησης βάσει του ΚΏΔΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ A’ 84/2.6.2010) και περιλαμβάνει τον εντοπισμό των κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού, την ιεράρχησή τους και την διατύπωση προτάσεων μείωσής τους.

Η ΕτΕΚ έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • Αναγνώριση όλων των εν δυνάμει κινδύνων στο χώρο εργασίας
 • Εκτίμηση της σοβαρότητας των κινδύνων αυτών
 • Εκτίμηση των συνεπειών από την πραγματοποίηση των κινδύνων
 • Διατύπωση των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίησή τους

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση της ΕτΕΚ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια (Διάγραμμα 1):

Εντοπισμό των πηγών κινδύνου

 • Περιγραφή / καταγραφή των διαδικασιών λειτουργίας.
 • Ανάλυση των εργασιών για τον εντοπισμό των παραγόντων κινδύνου.
 • Συγκέντρωση στοιχείων που προέρχονται από τις υποδείξεις του τεχνικού ασφαλείας (ΤΑ) στο θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας (ΚΕΠΕΚ) Βιβλίο υποδείξεων ΤΑ καθώς επίσης και των σημαντικότερων ατυχημάτων που συνέβησαν στην επιχείρηση τα δύο τελευταία έτη.
 • Συνεντεύξεις με τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο Προσωπικού της εταιρείας καθώς επίσης και με τους υπεύθυνους των τμημάτων.

Εξακρίβωση των κινδύνων έκθεσης

 • Επιτόπιες παρατηρήσεις στους χώρους εργασίας του ξενοδοχείου ακολουθώντας τη μεθοδολογία της Εργονομικής Ανάλυσης Εργασίας (JSA). Η μεθοδολογία αυτή στηρίζεται στην παρακολούθηση του τρόπου εργασίας των εργαζομένων σε πραγματικές συνθήκες. Οι παρατηρήσεις αυτές θα καταγράφούν κατά την διάρκεια επισκέψεων του μελετητή Τεχνικού Ασφαλείας
 • Καταγραφή των υπαρχόντων μέτρων ασφαλείας.
 • Καταγραφή μη ελεγχόμενων κινδύνων έκθεσης.

Εκτίμηση των κινδύνων έκθεσης Ποσοτικός προσδιορισμός φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων στον εργασιακό χώρο.

 • Επαλήθευση εφαρμογής μέτρων ασφαλείας.

Αξιολόγηση και αποτελέσματα εκτίμησης των κινδύνων

 • Ιεράρχηση των κινδύνων (υπολογισμός επικινδυνότητας) για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

Προτάσεις για τους τρόπους εξάλειψης ή περιορισμού των κινδύνων

Περιεχόμενα μελέτης

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 2. ΟΡΙΣΜΟΙ
 3. ΜΕΘΟΔΟΣ
 4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
  1. ΟΔΕΥΣΕΙΣ / ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ / ΈΞΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
  2. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
  4. ΥΓΙΕΙΝΗ
  5. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  6. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ)