Ψηφιακή Ασφάλεια ISO 27001

ISO 27001

Το πρότυπο απευθύνεται σε όλες τις εταιρείες ή οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας, που επιθυμούν να υιοθετήσουν έναν τρόπο διαχείρισης της ασφάλειας της πληροφορίας

Η εφαρμογή του είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως:

 • εταιρίες διαχείρισης αρχείων
 • logistics
 • call centers
 • προώθηση πωλήσεων
 • φύλαξης (security)
 • οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης
 • πληροφορικής
 • λογιστικής υποστήριξης

Η μελέτη περιλαμβάνει τρία στάδια:

 1. Αρχικά δημιουργείται ένα πλαίσιο διαχείρισης της πληροφορίας και ορίζεται η  πολιτική στην οποία δεσμεύεται η διοίκηση
 2. Έπειτα εντοπίζεται και αξιολογείται η επικινδυνότητα (των ρίσκων) ασφαλείας
 3. Τέλος επιλέγονται και εφαρμόζονται έλεγχοι και ελεγκτικοί μέθοδοι

Πλεονεκτήματα:

 • Τεκμηριώνεται  δέσμευση ως προς την ασφάλεια πληροφοριών από όλους και σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού
 • Διασφαλίζει την επαλήθευση τήρησης σχετικών νόμων και κανονισμών
 • Μειώνει το κόστος που ενδέχεται να προκύψει από απώλεια πληροφορίας
 • Αποδεικνύει την γνώση του οργανισμού σχετικά με την επάρκεια και συμμόρφωση του συστήματος ως προς την ασφαλή διαχείριση πληροφοριών
 • Βοηθά τον οργανισμό να αναγνωρίσει αξιολογήσει και διαχειριστεί κινδύνους ασφάλειας πληροφοριών