Μελέτη ATEX

ΜΕΛΕΤΗ ATEX

Κάθε εγκατάσταση (βιομηχανική, εμπορική κλπ) που ενδέχεται να δημιουργηθούν εκρήξιμες ατμόσφαιρες (ATEX=ATmosphere EXplosible) θα πρέπει να έχουν παρθεί κάποια τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα οποία περιγράφονται σε μια μελέτη που ονομάζεται “μελέτη ΑΤΕΧ”.

Η σχετική νομοθεσία περιλαμβάνει το Προεδρικό διάταγμα 42/2003 και μία Υπουργική απόφαση:

 1. ΠΔ 42/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21-2-2003) αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων και είναι εναρμόνιση με την οδηγία ΕΕ 94/92/ΕΚ ή αλλιώς ΑΤΕΧ 95 και
 2. ΥΑ Β17081/2964/1996 (ΦΕΚ 157/β/13-3-1996) αφορά σε συσκευές και συστήματα προστασίας για εκρήξιμες ατμόσφαιρες. (ΕΕ 94/9/ΕΚ ή ΑΤΕΧ 137).
  (τα οποία σας επισυνάπτω.)

Πιο συγκεκριμένα:
Το ΠΔ 42/2003 απαιτεί μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του κινδύνου από εκρήξιμες ατμόσφαιρες σε εγκαταστάσεις και χώρους εργασίας και ορίζει οτι οι εργοδότες πρέπει να:

 • λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την πρόληψη της δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών,
 • παίρνουν μέτρα αποφυγής αναφλέξεων και μέτρα για τον μετριασμό των επιβλαβών συνεπειών μιας έκρηξης
 • αξιολογούν τους κινδύνους που οφείλονται σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες
 • να κατατάσσουν σε ΖΩΝΕΣ τους χώρους που είναι δυνατό να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες
 • να επισημαίνουν κατάλληλα τους χώρους με το προειδοποιητικό σήμα Εx
 • να ορίζουν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία από εκρήξεις.

Τέλος, οι εργοδότες οφείλουν να μεριμνούν για την σύνταξη και συνεχή ενημέρωση του “Εγγράφου Προστασίας από Εκρήξεις” ή αλλιώς “Μελέτης ATEX” στην οποία αναφέρονται να:

 1. οι κίνδυνοι εκρήξεων
 2. τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων
 3. οι χωροι που έχουν ταξινομηθεί σε ζώνες
 4. τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και οι χώροι που αυτά εφαρμόζονται
 5. η συντήρηση και ορθή λειτουργία του εξοπλισμού οι εγκαταστάσεις συναγερμού

Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση σε ζώνες:
Οι επικίνδυνες χώροι κατατάσσονται σε ζώνες βάσει συχνότητας και διάρκειας εμφάνισης εκρηκτικών ατμοσφαιρών.

 • Ζώνη 0 χώρος στον οποίο η εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχει ΜΟΝΙΜΑ ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα και η επιβάλλεται η χρήση εξοπλισμού κατηγορίας 1
 • Ζώνη 1 χώρος ΟΠΟΥ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ και επιβάλλεται η χρήση εξοπλισμού κατηγορίας 2
 • Ζώνη 2 χώρος ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ και επιβάλλεται η χρήση εξοπλισμού κατηγορίας 3.

H μελέτη ATEX τηρείται στην εγκατάσταση και δεν θεωρείται σε κάποια κρατική υπηρεσία.
Η μελέτη αυτή πρέπει να γίνει απο εξειδικευμένο τεχνικό ή μηχανικό.